<< back >>
●手紙
  1. 再 生(93/ 9/ 1)
  2. 逡 巡(93/ 9/11)

●気になる人
  3. 択 一(93/10/11)
  4. 夜(93/10/24)

●結婚の理想と現実
  5. 経 験 者(93/ 7/15)
  6. 包 容(93/ 7/15)
  7. 泡 沫(93/ 7/15)

 

●未来の自分
  8. さ ら さ ら(94/ 1/ 4)
  9. 女 々 し い 奴 (BLACKバ-ジョン)(94/ 1/ 9)

●仕事
  10. 生業(なりわい)あれこれ(94/ 3/29)

●憂欝
  11. 呪 縛(94/ 5/ 1)
  12.子守歌(94/ 5/ 1)

●海
  13. ocean blue 小景(94/ 7/20)

●毒
  14.かまきり男(94/10/30)

<< back >>